top of page

Fr11slân door de ogen van Vermeer

It giet oan!  Friese elfstedenkunst in het Vermeer Centrum Delft

In ons mienskip project ‘FrIIslân door de ogen van Vermeer’ zie je genomineerde buurten en bewoners uit de elf Friese steden in een innovatieve setting à la Vermeer, geschilderd door de bekende Friese kunstenaars Randolph Algera & Gabriëlle Westra. We nodigen je van harte uit deel te nemen. Informatie over dit bijzondere project lees je hieronder. De Fryske oersetting fynst ûnderop.
#Vermeer #Friesland #kunst #mienskip #Fryslân

Het begin

In 2022 doen wij mee aan een groepsexpositie in de Oude Kerk èn in het Vermeer Centrum in Delft. Grote namen in de hedendaagse schilderkunst doen mee. Henk Helmantel, Rein Pol en wij als laureaten van de Prix de Norvège maken speciaal voor deze tentoonstelling nieuwe werken. Met Herman Weyers, directeur van het Vermeer Centrum hebben we een goede klik en na over en weer ideeën uitgesproken te hebben worden we uitgenodigd om in het Vermeer Centrum een duo-expositie te organiseren. We gaan van 1 september t/m 29 oktober 2023 exposeren in het Vermeer Centrum Delft, dat jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers trekt.
We hebben er zin in.

It begjin

Yn 2022 dogge wy mei oan in groepstentoanstelling yn de Alde Tsjerke en yn it Vermeer Sintrum yn Delft. Grutte nammen yn de hjoeddeiske skilderwrâld dogge mei. Henk Helmantel, Rein Pol en wy as laureaten fan de Prix de Norvège meitsje spesjaal foar dizze tentoanstelling nij wurk. Wy kinne it goed fine mei Herman Weyers, direkteur fan it Vermeer Sintrum en nei it besprekken fan ideeën binne wy ​​útnoege om in duo-eksposysje te organisearjen yn it Vermeer Centre. Wy eksposearje fan 1 septimber oant en mei 29 oktober 2023 yn it Vermeer Sintrum Delft, dat jierliks ​​mear as 50.000 besikers lûkt.

Wy binne optein.

Arcadia & Mienskip

En dan komt Arcadia op ons pad. Arcadia is een cultuurproject dat staat voor de kracht van verbeelding en mienskip. We worden uitgenodigd deel te nemen aan het mienskip project IIS. Verlangen naar een elfstedentocht zit elke Fries in het DNA. Zo ook bij ons als Friese kunstenaars. Gabriëlle loopt, onder aanmoediging van Randolph, in 2022 in vijf dagen de 200 km. lange tocht en ontvangt het felbegeerde kruisje. En wat is Friesland mooi, als je de tijd neemt om je heen te kijken. Daarom vatten we het plan op de elf steden van Friesland als rode draad voor onze schilderijenexpositie te nemen en zo een kunstzinnige Elfstedentocht te ‘schaatsen’.

Mienskip
We smeden plannen om Friesland op een kunstzinnige manier op de kaart te zetten. Via brieven aan gemeentes en burgemeesters zoeken we in elke Friese stad contact met wijken en modellen, die normaal niet zo in de spotlight staan. Vermeer is immers een schilder die het gewone leven vastlegt, maar dan op een bijzondere manier. We vragen de gemeentes hun nominaties aan te dragen. Wij gaan in gesprek met buurtwerkers en modellen. We vertalen hun verhalen naar schilderijen en portretten in de stijl van Vermeer. We pretenderen niet een Vermeer te zijn, maar willen ons graag laten inspireren door de meester van het licht. We maken elf schilderijen. Randolph maakt vijf stadsgezichten, Gabriëlle maakt vijf portretten. Samen maken we ook nog een groter geschilderd doek van een stadsgezicht met een portret in één compositie. Het geheel wordt de mienskip expositie ‘FrIIslân door de ogen van Vermeer’. Bij de expositie maken we ook een kunstboek met de verhalen van de mienskip en je leest over onze avonturen, lezingen en stadswandelingen op de website en socials.

Arcadia & Mienskip

En dan komt Arcadia op ús paad. Arcadia is in kultureel projekt dat de krêft fan ferbylding en mienskip fertsjintwurdiget. Wy wurde útnoege om mei te dwaan oan it mienskipsprojekt IIS. De winsk foar in Alvestêdetocht sit yn it DNA fan elke Fries. Datselde jildt foar ús as Fryske keunstners. Gabriëlle hat yn 2022 de 200 km lange tocht yn fiif dagen rûn, ûnder oanmoediging fan Randolph en ûntfangt it fûleindich begearde krúske. En wat is Fryslân moai, ast de tiid nimme om om dy hinne te sjen. Dêrom kamen wy mei it plan om de alve stêden fan Fryslân as in reade tried te brûken foar ús skildereksposysje en sa in artistike alvestêdetocht te 'reedriden'.

Mienskip

Wy meitsje plannen om Fryslân op artistike wize op de kaart te setten. Troch brieven oan gemeenten en boargemasters komme wy yn elke Fryske stêd yn kontakt mei buorskippen en modellen dy't normaal net yn it sintsje steane. Ommers, Vermeer is in skilder dy't it gewoane libben fêstleit, mar wol op in bysûndere wize. Wy freegje de gemeenten har foardrachten yn te tsjinjen. Wy prate mei mienskipswurkers en modellen. Wy sette harren ferhalen oer yn skilderijen en portretten yn de styl fan Vermeer. Wy dogge ús net foar as in Vermeer, mar wolle ús graach ynspirearje litte troch de master fan it ljocht. Wy meitsje alve skilderijen. Randolph makket fiif stedsgesichten, Gabriëlle makket fiif portretten. Tegearre meitsje wy ek in grutter skildere doek fan in stedsbyld mei in portret yn ien komposysje. It gehiel wurdt de mienskipseksposysje 'FrIIslân troch de eagen fan Vermeer'. By de tentoanstelling meitsje wy ek in boek mei de ferhalen fan de mienskip. Do kinst lêze oer ús aventoeren, lêzingen en stedskuiers op de webside en sosjals.

De tocht der tochten

We verdiepen ons in Vermeer. We geven ons als duo op voor het tv-programma De nieuwe Vermeer. We worden zelfs geselecteerd voor een masterclass. Die is heel interessant. Ze willen ons graag in de serie houden, maar we moeten helaas besluiten niet verder deel te nemen. Het ontbreekt ons simpel gezegd aan tijd. Jammer, maar het biedt ons ook kansen tot meer vrijheid. We filosoferen over de vraag hoe het zou zijn als Vermeer in Friesland gewoond had? Welke stadsgezichten zou hij geschilderd hebben? Welke vrouwen, mannen, kinderen zou hij geportretteerd hebben?  En hoe zou het zijn als Vermeer over een jaar of vijftig pas in Friesland geleefd zou hebben? Welke details zou hij dan uitgelicht hebben? Met deze bijzondere vragen gaan wij als kunstenaars aan de slag. Dat is de spannende ontdekkingstocht die wij gaan visualiseren.

De tocht fan de tochten
Wy ferdjipje ús yn Vermeer. Wy melde ús as duo oan foar it tv-programma De Nije Vermeer. Wy binne sels selektearre foar in masterklasse. Dy is wakker nijsgjirrich. Sy wolle ús graach yn de searje hâlde, mar wy moatte spitigernôch beslute om net fierder mei te dwaan. Wy hawwe gewoan te min tiid. Spitich, mar it biedt ús ek kânsen op mear frijheid. Wy filosofearje oer hoe't it wêze soe as Vermeer yn Fryslân wenne hie? Hokker stedsgesichten soe er skildere hawwe? Hokker froulju, manlju, bern soe er portrettearre hawwe? En hoe soe it wêze as Vermeer pas oer sa'n fyftich jier yn Fryslân wenne hie? Hokker details soe hy útljochte hawwe? It is mei dizze bysûndere fragen dat wy as keunstners oan 'e gong gean. Dat is de spannende ûntdekkingstocht dy't wy fisualisearje sille.

Innovatief & Publicaties

Innovatief
Herman Weyers is enthousiast over dit innovatieve idee. Kunst in een andere setting, in een andere belichting, in een andere samenwerkingsvorm met een eigen visie. Vermeers zeventiende eeuwse kunst als inspiratiebron voor een bijzonder mienskip project. Uniek!

Publicaties
De verhalen van ons, van de buurten en modellen worden gepubliceerd op www.autrevue-evenementen.com de weblog en in een boek. We exposeren eerst in Delft in het Vermeer Centrum, daarna in Leeuwarden (start- en eindpunt van de elfstedentocht). Op termijn kunnen we exposities houden in alle elf steden, mogelijk gecombineerd met een lezing of stadswandeling. Natuurlijk zoeken wij contact met lokale, regionale en landelijke pers. Zoiets unieks moet toch bekend worden bij iedereen?!

Ynnovatyf

Herman Weyers is entûsjast oer dit fernijende idee. Keunst yn in oare setting, yn in oare beljochting, yn in oare foarm fan gearwurking mei in eigen fisy. De santjinde-ieuske keunst fan Vermeer as ynspiraasjeboarne foar in bysûnder mienskipsprojekt. Unyk!

 

Publikaasjes

De ferhalen fan ús, fan de stedswiken en modellen wurde publisearre op www.autrevue-evenementen.com, it weblog en yn it boek. Wy sille earst eksposearje yn Delft yn it Vermeer Sintrum, dan yn Ljouwert, it begjin- en einpunt fan de Alvestêdetocht. Op termyn kinne wy ​​yn de oare stêden eksposysjes hâlde, mooglik kombinearre mei in lêzing of stedskuier. Fansels sykje wy kontakt mei lokale, regionale en lanlike parse. Sa'n unyk projekt moat by elkenien bekend wêze, net wier?!

'Fr11slân door de ogen van Vermeer' - Gabriëlle Westra & Randolph Algera i.s.m. LF2028/

Arcadia IIS
In 2023 en 2024 in Leeuwarden en de andere Friese steden, vaak met lezingen en stadswandelingen

1 sept. - 29 okt. 2023 duo- expositie in het Vermeer Centrum te Delft

'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer' - Gabriëlle Westra en Randolph Algera i.g.m. LF2028/Arcadia IIS

Yn 2023 en 2024 yn Ljouwert en de oare Fryske stêden, faaks mei lêzingen en stêdskuiers

1 sept. - 29 okt. 2023 exposysje yn it Vermeer Centrum yn Delft

bottom of page