top of page

De poster

Updated: Aug 8, 2023

Dit is de poster die we ontwierpen bij 'Fr11slân gezien door de ogen van Vermeer'

Mooi geworden hè? Je kunt hem binnenkort overal zien hangen, bijv. in de VVV's van de Elfsteden. Downloaden en delen met jouw netwerk vinden we leuk.


Dit is de poster dy wy makke hawwe by 'Fr11slân sjoen troch de eagen fan Vermeer'

Moai hin? Meikoarten sjochst him oeral wol hingjen, bygl. yn de VVV's fan de Alvestêden. Downloade en diele mei dyn netwurk fine wy leuk.


Poster Fr11slân door de ogen van Vermeer
Poster Fr11slân door de ogen van Vermeer


16 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page