top of page

Grand Opening

Updated: Sep 9, 2023

En dan is het 1 september 2023, lang ligt die datum in de toekomst, de laatste week veel te snel naderend. Alles is geregeld. We vertrekken in onze eivolle bedrijfsauto naar Parkhotel Tjaarda in Oranjewoud. De bus van SC Heerenveen staat klaar om ons naar Delft te rijden. Onze bekwame chauffeur heet Frank van der Mark. Food en beverage manager Thom van der Heide van Wine & Dine Tjaarda verzorgt met zijn team de catering voor onderweg. Ze tillen met vereende krachten de zware koelbox aan boord. Thom gaat vandaag mee om ter plekke de hapjes en mondvermaakjes af te serveren. Ook al veert de touringcar fantastisch, hij moet toch een evenwichtskunstenaar zijn om dat te doen. Over de heen- en terugreis verdeeld, zullen er vijf gerechtjes langskomen, brea-ite en jûnsbrogge niet meegerekend.

De gasten zijn er, op die ene wel heel late afzegging na. Als alle benodigdheden ingeladen zijn, vertrekken we. Tjitte de Wolff, directeur van Parkhotel Tjaarda, zwaait ons uit. We kunnen meteen beginnen, de lunchbags staan al klaar. Frank heet ons welkom in zijn bus en wijst ons op de veiligheidsgordels.

Vermeer maakt kennis met Gabriëlle Westra
Vermeer maakt kennis met Gabriëlle Westra

VIP bus SC Heerenveen
VIP bus SC Heerenveen - 38 zitplaatsen.

Randolph heet ons welkom namens Gabriëlle en Stichting Autrevue Evenementen. It giet oan! We rijden de komende twee uren naar Delft. We hebben geen last van files. De schilderijen hangen er al, sinds gister. We vermaken ons wel. En anders is onze enige levende Vermeer er wel die ons bezig houdt met praatjes en sketches. Zelfs Foppe de Haan, de langstzittende trainer in het Nederlandse betaald voetbal, komt erin voor. Liefst vijftien seizoenen is de geboren en getogen Fries hoofdtrainer van SC Heerenveen. Vermeer eert hem door een goed gelijkend portret van hem te maken. Onder Vermeers jas zijn bretels verstopt met Friese 'pompeblêden. Op z'n vraag waarom hij deze bretels draagt, geeft hij zelf het antwoord: 'zo kan ik mijn eigen broek op houden.'

Ruim op tijd zijn we in het Vermeer Centrum, waar directeur Herman Weyers ons bij de deur verwelkomt. We krijgen koffie, thee of drankjes met een dúmke, een Friese lekkernij, hoe attent. Er is een strakke planning, dus de opening kan beginnen.


openingshandeling door 8 mensen
Zijn we alle acht klaar voor?

De expositie is geopend!
De expositie is geopend! Randolph Algera, Gabriëlle Westra, Sybrand Haersma van Buma (burgemeester Leeuwarden), Marja Bijsterveldt (burgemeester Delft), Vermeer en...

Jeroen Gebben, Jan Dijkstra en Hedwich Rinkes
Jeroen Gebben (burgemeester Tytsjerksteradiel), Jan Dijkstra (wethouder van cultuur Waadhoeke) en Hedwich Rinkes (wethouder van cultuur Heerenveen). Grote belangstelling voor cultuur en 'mienskip'.

Randolph & Gabriëlle voor hun schilderijen in het Vermeer Centrum Delft
Randolph & Gabriëlle voor twee van hun schilderijen in het Vermeer Centrum Delft.

Wordt vervolgd...


Grutte Iepening


En dan is it 1 septimber 2023, dy datum leit lang yn'e takomst, de lêste wike komt fiersten te fluch oan. Alles is regele. Wy geane yn ús tjokfolle bedriuwsauto ôf nei Parkhotel Tjaarda yn Oranjewoud. De bus fan SC Hearrenfean stiet klear om ús nei Delft te riden. Us betûfte sjauffeur hjit fan Frank van der Mark. Iten- en drinkenmanager Thom van der Heide fan Wine & Dine Tjaarda en syn team soargje foar de catering foar ûnderweis. Tegearre tilje se de swiere kuolboks oan board. Thom rydt hjoed mei om de hapkes en lekkernijen yn'e bus klear te meitsjen. Ek al fearret de touringcar goed, hy moat noch in balânskeunstner wêze om dat te dwaan. Ferdield oer de hinne- en weromreis komme der fiif gerechtkes foarby, brea-ite en jûnsbrogge net mei rekkene.

De gasten binne der, útsein dy iene tige lette ôfmelding. As alle foarrieden laden binne, geane wy ​​fuort. Tjitte de Wolff, direkteur fan Parkhotel Tjaarda, swaait ús út. We kinne daliks begjinne, de bôlepûden steane al klear. Frank hjit ús wolkom yn syn bus en wiist de autogordels út. Randolph hjit ús út namme fan Gabriëlle en de stifting Autrevue Evenementen wolkom. It giet oan! Wy ride de kommende twa oeren nei Delft. Wy hawwe gjin lêst fan files. De skilderijen steane en hingje der sûnt juster. Wy ha genoch ferdiverdaasje. En oars is ús iennichste libbene Vermeer der om ús mei praatsjes en toanielstikjes te fermeitsjen. Sels Foppe de Haan, de langstsittende trainer yn it Nederlânsk proffuotbal, komt der yn foar. De hikke en teine Fries is mar leafst fyftjin seizoenen haadtrainer fan SC Hearrenfean. Vermeer earet him troch in portret te meitsjen dat tige op him liket. Under de jas fan Vermeer sitte bretels mei Fryske pompeblêden. Op syn fraach wêrom't er dizze bretels oan hat, antwurdet er sels: 'sa kin ik myn eigen broek omheech hâlde.' Wy komme goed op 'e tiid by it Vermeer Sintrum, dêr't direkteur Herman Weyers ús by de doar wolkom hjit. Wy krije kofje, tee of drankjes mei in dúmke, in Frysk lekkernij, hiel attint. Der is in strak skema, sadat de iepening begjinne kin.


Tenei mear...


63 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page