top of page

Opening Franeker 11 mei

Updated: Apr 25

De duo-expositie 'Fr11slân door de ogen van Vermeer' vervolgt haar reis langs de Elfsteden van Friesland. Ze komt 11 mei t/m 15 juni in Franeker.

Botniastins, Breedeplaats 1, 8801 LZ Franeker. De opening is op 11 mei 13.30 uur

Programma:

13.30 - lezing van Adrie Warmenhoven (directeur Planetarium, werelderfgoed)

14.00 - lezing Gabriëlle en Randolph en kennismaking met Gré v.d. Valk (model)

15.00 opening expositie

15.30 en16.00 rondleiding in het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Catering - Parkhotel Tjaarda

Je kunt erbij zijn. Aanmelden graag voor 29 april o.v.v. aantal personen. Vol=vol.


Gré de Astronoom - Gabriëlle Westra - olieverfschilderij, 61x80cm.

De spiegel laat een deel van sterrenhemel zien in het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium, het oudste nog werkende ter wereld. Gré start er decennialang haar stadswandelingen. Haar vader geeft destijds tekenles aan kibboetsbewoners in Franeker. Op de voorgrond liggen brieven van Hans Cohn, die hij de familie schreef vanuit Auschwitz. Gré bewaart ze 75 jaar, ze zijn nu te zien in het Historisch Centrum van de stad.

Inspiratiebron: de Astronoom & de Geograaf - Vermeer


De duo-eksposysje 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer' ferfolget syn reis troch de Alve Stêden fan Fryslân. Se is fan 11 maaie oant en mei 15 juny yn Frjentsjer. Botniastins, Breedeplaats 1, 8801 LZ Frjentsjer. De iepening is op 11 maaie om 13.30 oere Programma: 13.30 - lêzing Adrie Warmenhoven (direkteur Planetarium, wrâlderfgoed) 14.00 oere - lêzing fan Gabriëlle en Randolph en ynlieding op Gré v.d. Falcon (model) 15.00 iepening fan útstalling 15.30 en 16.00 oere rûnlieding troch it Keninklik Eise Eisinga Planetarium Catering - Parkhotel Tjaarda Do kinst der by wêze. Oanmelde graach foar 29 april, mei dêryn: it oantal persoanen. Fol is fol.De spegel lit in part fan de stjerrehimel sjen yn it Keninklik Eise Eisinga Planetarium, it âldst funksjonearjende planetarium fan de wrâld. Gré begûn dêr tsientallen jierren har stedskuiers. Har heit joech doe tekenlessen oan kibboetsers yn Frjentsjer. Op de foargrûn steane brieven fan Hans Cohn, dy't er skreau oan de famylje út Auschwitz. Gré hat se 75 jier bewarre, se binne no te sjen yn it Histoarysk Sintrum fan de stêd. Boarne fan ynspiraasje: de Astronoom en de Geograaf - Vermeer

17 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page