top of page

Sneek peek 3

Updated: Aug 8

Het schilderij van mijn model uit Sneek vordert. Hier zie je weer een detail, een sneak peek.


It skildery fan myn model út Snits giet steeds fierder. Hjir sjochst wer in tipke fan'e sluier, in sneek peek.


Detail van het schilderij Sneek
Detail van het schilderij Sneek

37 views

Recent Posts

See All
bottom of page