top of page

Vroeg uit de veren - de inrichting van de expositie

Betiid út 'e fearren - de ynrjochting fan'e exposysje. Donderdag 8 februari 2024  waren we om 8 uur al in het Fries Museum om de schilderijen op te hangen. Zo vroeg, omdat om elf uur het museum open gaat voor het publiek. Ze hingen ruim op tijd op de Bonnema - meubels, de 8 zwarte stevige en fraai vormgegeven standers met een zwarte metalen plaat met gaatjes structuur. De meubels zijn genoemd naar architect Abe Bonnema, die de aanzet gaf voor de nieuwbouw van het Fries Museum door het onder bepaalde voorwaarden18 miljoen euro te schenken.  Tongersdei 8 febrewaris 2024 wiene we om 8 oere al yn it Fries Museum om de skilderijen op te hingjen. Sa betiid, omdat om alve oere it museum iepen giet foar it publyk. Se hongen rom op 'e tiid op de Bonnema - meubels, de 8 swarte stevige en fraai foarmjûn stanners mei in swarte metalen plaat mei gatsjes struktuer. De meubels binne neamd nei arsjitekt Abe Bonnema, dy 't de oanset joech foar de nijbou fan it Fries Museum troch it ûnder bepaalde betinksten 18 miljoen euro nei te litten.

Toen we de kaartjes met beschrijvingen van de schilderijen zochten, bleken die door een misverstand niet gemaakt te zijn. Alleen het bord met de algemene informatie was klaar. Dat is nou toch jammer, stress! Zie dat op zo’n korte termijn maar weer voor elkaar te krijgen. De tekst was er wel, maar wie kan dat zo snel drukken? We hebben het dankzij een vriendelijke zakenrelatie voor elkaar gekregen. Anderhalf uur voor de opening hebben we ze kunnen ophangen. Doe't wy nei de kaarten sochten mei beskriuwings fan de skilderijen, die bliken dat se troch in misferstân net makke binne. Allinnich it boerd mei de algemiene ynformaasje wie klear. Dat is spitich, stress! Litte wy hoopje dat wy dat yn sa'n koarte tiid noch berikke kinne. De tekst wie der, mar wa koe it sa gau printsje? In freonlike saaklike relaasje holp ús út'e brân. Wy koene se oardel oere foar de iepening te plak hingje.

De opstelling - vier meubels staan in de lange hal met de rug tegen de muur voorzien van een kunstwerk van Claudy Jongstra. De kleuren matchen prachtig met Vermeer: blauw en geel. Er tegenover staan nog eens vier standers, die aan beide kanten schilderijen dragen. De opstelling - yn de lange seal stean fjouwer meubels mei de rêch tsjin de muorre mei in keunstwurk fan Claudy Jongstra. De kleuren passe prachtich by Vermeer: ​​blau en giel. Dêr tsjinoer steane noch fjouwer standers, mei oan beide kanten skilderijen.


V.l.n.r. Bolsward, Sneek, Franeker, Sloten en de dozen waarin ze vervoerd zijn.

De tentoonstelling is vrij toegankelijk, passend bij een mienskip project. Kunst is bedoeld voor iedereen. Je kunt hem niet missen, je loopt er tussen door naar de ontvangstbalie, waar het gastenboekje staat. In de museumwinkel vlakbij staat ons kunstboek met de verhalen bij de schilderijen op de toonbank. Het is te koop, de schilderijen zijn dat ook. De útstalling is frij tagonklik, passend by in mienskip projekt. Keunst is bedoeld foar eltsenien. Do kinst it eins net misse, do rint der troch nei de resepsje, dêr't it gastboekje stiet. Yn de museumwinkel tichtby stiet ús keunstboek mei de ferhalen by de skilderijen op de baly. It is te keap, de skilderyen binne dat ek.


Tegenover hangen de schilderijen van Harlingen, Leeuwarden, Workum, IJlst. Tussendoor zie je de museumwinkel.

Aan de achterkant v.l.n.r. Dokkum, Hindeloopen, Stavoren en het bord met algemene informatie op de vierde stander.

Op de balie staat het gastenboekje. We zijn benieuwd naar jullie berichtjes.

12 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page