top of page

Wat een opening! Groots

Wat in iepening, gruts en grutsk. (Frysk ûnderop) Vrijdag 9 februari om 14 uur staat de opening van 'Fr11slân door de ogen van Vermeer' in het Fries Museum op de agenda. De tentoonstelling is gratis te zien t/m 10 maart 2024. Alles is tot in detail voorbereid, onze Powerpoint presentatie staat klaar. We ervaren een gezonde spanning.


Anton Melein, ambassadeur van de Stichting, ontvangt de gasten en vinkt ze af op de gastenlijst. Froukje Sikkema, voorzitter, geeft hun muntjes voor de consumpties. Ook de andere vrijwilligers weten wat ze kunnen doen. De enige 'echte Vermeer' (Bert Sikkema) laat zich graag fotograferen met gasten.


En wij verwelkomen de gasten en begeleiden ze naar de (gereserveerde) stoelen. Twee burgemeesters (Sybrand Buma van Leeuwarden en Marga Waanders van de Waadhoeke) en veel bestuurders van Friese gemeenten en organisaties, twee directeuren van musea (Kris Callens en Herman Weyers) en ook Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van de Friesche Elf steden geven acte de présence. Maar vooral veel modellen met hun familie, veel trouwe kunstvrienden. Mensen die onze kunst al jaren waarderen.


De theaterzaal kan max. 80 mensen een plek geven. We hebben nog wel 50 aanmeldingen op de wachtlijst staan. Gelukkig volgen er dit jaar nog meer openingen in Friese stadsmusea. Omrop Fryslân (Ronnie Porte) en 058online (Eeltje v.d. Wal en Mohamed Yettefti) doen verslag van de opening. De beelden worden zelfs in het NOS-journaal getoond op maandag 12 februari.


Kris Callens heet ons allemaal welkom in zijn prachtige museum. Heel bijzonder, dat hij nu twee schilders echtparen tegelijk in zijn museum tentoonstelt (Christoffel Bisschop, bijgenaamd de Friese Vermeer, en zijn vrouw Kate) en Randolph Algera & Gabriëlle Westra met 'Fr11slân door de ogen van Vermeer'. Herman Weyers, directeur van het Vermeer Centrum Delft memoreert aan het succes van de expositie in Delft. Daar kochten ze massaal een kaartje, hier hebben ze vrij entree. De kunstenaars vertellen met behulp van een informatieve Powerpoint aan het ontstaan, de wordingsgeschiedenis en het resultaat van het project. Ze stellen hun modellen voor.

Burgemeester Buma vertelt in zijn toespraak hoe bijzonder het is, eenzelfde expositie, twee keer te mogen openen, hij was ook in Delft present. Hij krijgt van de kunstenaars het eerste exemplaar van het boek aangeboden, waarvoor hij zelf het voorwoord schreef, waarna hij ons uitnodigt naar de hal te gaan voor de openingshandeling. Een 8 meter lang Fries lint wordt samen doorgeknipt als symbool van verbinding, het centrale thema in het kunst- en mienskip project. We nemen een drankje, een hapje en bekijken de tentoonstelling. We praten met de gasten over ons werk. We geven interviews aan de pers. En voegen ook iets nieuws toe aan onze vaardighedenlijst: we signeren als echte vips de kunstboeken.


Tegen half vijf gaat een groepje met ons mee naar In de Brouwerij, waar we elkaar treffen in de whiskykamer. Eigenaar Willem Adema vertelt graag over de restauratie van de 3 plafonds uit 1870 in zijn hotel/grand-café, gedaan door restaurator Randolph Algera met team Art-Decor en over de wandschildering à la Mesdag van 7 x 13 m. die wij als kunstenaarsduo daar hebben gerealiseerd. We zien terug op een dag vol kunst!


Samen een 8 m. lang Fries lint doorknippen. De tentoonstelling is officieel geopend.

Klaar om te knippen...


De iepening fan 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer' yn it Fries Museum stiet op freed 9 febrewaris om 14.00 oere. De exposysje is fergees te sjen o/m 10 maart 2024. Alles is yn detail taret, ús Powerpoint-presintaasje is klear. Wy belibje sûne spanning.


Anton Melein, ambassadeur fan de Stichting, ûntfangt de gasten en kontrolearret se fan de gastenlist. Froukje Sikkema, foarsitter, jout harren munten foar in drankje. De oare frijwilligers witte ek wat se dwaan kinne. De ienige 'echte Vermeer' (Bert Sikkema) lit him graach mei gasten fotografearje.


En wy ferwolkomje de gasten en liede se nei de (reservearre) sitten. Twa boargemasters (Sybrand Buma van Ljouwert en Marga Waanders fan'e Waadhoeke) en in protte bestjoerders fan Fryske gemeenten en organisaasjes, twa direkteuren fan musea (Kris Callens en Herman Weyers) en ek Wiebe Wieling, foarsitter fan de Keninklike Feriening fan de Fryske Alve Stêden binne der. Mar boppe alles, in protte modellen mei har famyljes, in protte trouwe keunstfreonen. Minsken dy't ús keunst al jierren wurdearre hawwe. 


De teaterseal hat plak foar maksimaal 80 minsken. Wy hawwe noch 50 oanmeldingen op de wachtlist. Gelokkich folgje der dit jier noch mear iepenings yn Fryske stedsmusea. Omrop Fryslân (Ronnie Porte) en 058online (Eeltje v.d. Wal en Mohamed Yettefti) dogge ferslach fan de iepening. De bylden wurde sels toand yn it NOS-journaal op moandei 12 febrewaris.


Kris Callens hjit ús allegearre wolkom yn syn prachtige museum. Hiel bysûnder, dat hy no yn syn museum twa skildersechtpearen tagelyk útstalt (Christoffel Bisschop, bynamme de Fryske Vermeer, en syn frou Kate) en Randolph Algera & Gabriëlle Westra mei 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer'.

Herman Weyers, direkteur fan it Vermeer Sintrum Delft, tinkt oan it sukses fan de tentoanstelling yn Delft. Dêr hawwe se massaal kaartsjes kocht, hjir hawwe se fergees tagong.

De keunstners brûke in ynformative PowerPoint om de oarsprong, skiednis en resultaten fan it projekt út te lizzen. Se presintearje harren modellen.


Boargemast Buma leit yn syn taspraak út hoe bysûnder it is om twa kear deselde eksposysje iepene te kinnen, hy wie der ek yn Delft. De keunstners biede him it earste eksimplaar fan it boek oan, dêr't er sels it foarwurd foar skreau, wêrnei't er ús útnûget yn de seal foar de iepeningsseremoanje. In 8 meter lang Frysk lint wurdt trochknipt as symboal fan ferbining, it sintrale tema yn it keunst- en mienskip projekt. Wy nimme in drankje, in hapke en besjogge de eksposysje. Wy prate mei de gasten oer ús wurk. Wy jouwe ynterviews oan de parse. En wy foegje ek wat nijs ta oan ús feardigenslist: wy tekenje de keunstboeken as echte VIP's.Om healwei fiven komt in groepke mei nei In de Brouwerij, dêr't wy treffe sille yn de whiskykeamer. Eigener Willem Adema praat graach oer de restauraasje fan de 3 plafonds út 1870 yn syn hotel/grant kafee, dien troch restaurator Randolph Algera mei team Art-Decor, en oer it muorreskilderij yn Mesdagstyl fan 7 x 13 m dat wy as keunstnersduo dêr realisearre hawwe. Wy sjogge werom op in dei fol mei keunst!


10 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page