top of page

Werelderfgoed!

Wat ontzettend goed! Niet lang nadat we met ons project ‘Fr11slân door de ogen van Vermeer’ in het Planetarium zijn voor het schilderij van het genomineerde model Gré v.d. Valk, wordt het uitgeroepen tot Werelderfgoed! Dat is fantastisch nieuws! Daar proosten we op, met een planetenpilsje.

Hemelglobe, detail van het schilderij voor Franeker.
Hemelglobe, detail van het schilderij voor Franeker.

Stichting Autrevue Evenementen feliciteert het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium te Franeker dan ook van harte met de plaatsing op de Werelderfgoedlijst! Een terechte toekenning voor dit oudst werkende astronomische uurwerk ter wereld. Het geheel wordt aangedreven door een slingeruurwerk en geeft een actueel beeld van de posities van de zon, maan en aarde en de vijf toenmalig bekende planeten.

Eise Eisinga, een Friese zakenman en wolfabrikant bouwt het planetarium in zijn eigen woning in Franeker. Van jongs af aan is hij geïnteresseerd in wis- en sterrenkunde. Hij bouwt het in zeven jaren, tussen 1774 en 1781.

Ik ben heel vereerd, dat ik Gré mag portretteren in de planetariumkamer. Haar vader is de laatste bewoner van het pand geweest. Alle attributen op het schilderij zijn in de museumkamer terug te vinden.

Gré v.d. Valk in de Planetariumkamer - olieverfschilderij door Gabriëlle Westra
Gré v.d. Valk in de Planetariumkamer - olieverfschilderij door Gabriëlle Westra

De Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, opgericht in 1945. De Unesco is vooral bekend vanwege de werelderfgoedlijst (World Heritage). Het verdrag uit 1972 heeft als doel erfgoed van unieke en universele waarde voor de volgende generaties te bewaren. Plaatsing op de lijst bevordert niet alleen de beschermde status, maar ook het intercultureel begrip. Het planetarium is nu een van de kleinste gebouwen op de werelderfgoedlijst. Er staan meer dan duizend culturele en natuurlijke monumenten op. Het bestuur werkt 20 jaar lang aan het bereiken van deze status.


Wrâlderfgoed! Wat goed! Net lang neidat wy it Planetarium besochten mei ús projekt 'Fr11slân troch de eagen fan Vermeer' foar it skilderij fan it nominearre model Gré van der Valk, waard it útroppen ta Wrâlderfgoed! Dat is fantastysk nijs! Dêr proaste wy op, mei in planetenpilske.

Stifting Autrevue Evenementen wol it Keninklik Eise Eisinga Planetarium yn Frjentsjer lokwinskje mei it opnimmen op de Wrâlderfgoedlist! In tige fertsjinne takenning foar dizze âldste wurkjende astronomyske klok yn 'e wrâld. It gehiel wurdt oandreaun troch in slingerklok en jout in aktueel byld fan de posysjes fan de sinne, moanne en ierde en de fiif bekende planeten op dat stuit.

Eise Eisinga, in Fryske sakeman en wolfabrikant, bout it planetarium yn syn eigen wenning yn Frjentsjer. Hy is fan jongs ôf ynteressearre yn wiskunde en astronomy. Hy boude it yn sân jier, tusken 1774 en 1781. Ik bin tige fereare dat ik Gré yn de planetariumkeamer portrettearje kin. Har heit wie de lêste bewenner fan it gebou. Alle attributen op it skilderij binne te finen yn de museumkeamer.


UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) is in spesjalisearre organisaasje fan de Feriene Naasjes, oprjochte yn 1945. UNESCO is benammen bekend om syn Wrâlderfgoedlist. It ferdrach fan 1972 hat as doel om erfgoed fan unike en universele wearde te behâlden foar takomstige generaasjes. Listing befoarderet net allinich in beskerme status, mar ek it ynterkultureel begryp. It planetarium is no ien fan de lytste gebouwen op de Wrâlderfgoedlist. It befettet mear as tûzen kulturele en natuerlike monuminten. It bestjoer hat 20 jier wurke oan it beheljen fan dizze status.

46 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page