top of page

Dokkum - vestingstad

Updated: Aug 31, 2023

Nog een detail van het Dokkumer schilderij, dit keer een met een zekere abstractie.

Dokkum, de noordelijkste stad van Nederland, heeft een rijke geschiedenis, die begint met de moord op Bonifatius in 754. Ook nu nog is Dokkum een bedevaartsoord. In die tijd lag de stad aan zee, wat nog te zien is aan de hoge kaden als bescherming tegen eb en vloed. In 1597 werd Dokkum aangewezen als admiraliteitsstad ter verdediging van het noorden. Het Admiraliteitshuis (Museum Dokkum) is het enige nog bestaande admiraliteitsgebouw in Nederland. Door het dichtslibben van het Dokkumerdiep ging de vloot naar Harlingen. Aan het eind van de 16e eeuw is de vesting rond de stad gebouwd. Wie vandaag de dag een rondje over de Bolwerken loop, ziet dat de contouren van deze vesting nog volledig in takt zijn.

Sinds het begin van de 20e eeuw is de schaatstocht langs de Friese Elfsteden uitgegroeid tot de meest prestigieuze schaatswedstrijd ter wereld. Dokkum speelt hierin een cruciale rol als laatste stad die aangedaan wordt, met het keerpunt op het Kleindiep, waar duizenden mensen de schaatsers toejuichen. Bijzonder was het passeren in 1986 van de huidige Koning Willem Alexander, die toen mee reed onder pseudoniem W.A. van Buuren.


Plattegrond van Dokkum
Plattegrond van Dokkum

Dokkum - fersterke stêd.

Noch in detail fan it Dokkumer skilderij, dit kear mei in bepaalde abstraksje. Dokkum, de noardlikste stêd fan Nederlân, hat in rike skiednis, dy't begjint mei de moard op Bonifatius yn 754. Dokkum is hjoed de dei noch in pylgertocht plak. Yn dy tiid lei de stêd oan see, noch te sjen is oan de hege kaden as beskerming tsjin eb en floed. Yn 1597 waard Dokkum oanwiisd as admiraliteitsstêd foar de ferdigening fan it noarden. It Admiraliteitshûs (Museum Dokkum) is it ienige noch besteande admiraliteitsgebou yn Nederlân. Troch it oanslibjen fan it Dokkumerdiep gie de float nei Harns. Oan de ein fan de 16e iuw waard de festing om de stêd hinne boud. Ast ​​hjoed de dei om de Bolwerken hinne rinst, silst sjen dat de kontoeren fan dizze festing noch folslein yntakt binne.


Sûnt it begjin fan de 20e iuw is de reedrydtocht lâns de Fryske Alve Stêden útgroeid ta de meast prestizjeuze reedrydkompetysje fan de wrâld. Dokkum spilet dêrby in krúsjale rol as de lêste stêd dy't besocht wurdt, mei it kearpunt oan it Kleindiep, dêr't tûzenen minsken de reedriders oanmoedigje. Bysûnder wie it lânskommen yn 1986 fan de hjoeddeiske kening Willem Alexander, dy't doe ried ûnder it skûlnamme W.A. Van Buuren.52 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page