top of page

Sloten - detail 1

Updated: Aug 31, 2023

Het stadsgezicht van Sloten begint vorm te krijgen. Hier zie je een detail van de onderschildering. We zijn benieuwd naar het voltooide olieverfschilderij.


It stêdsgesicht fan Sleat krijt foarm. Hjir sjochst in stikje fan de ûnderskildering. Wy binne benijd nei it foltôge oaljeferveskilderij.


Detail schilderij Sloten
Detail schilderij Sloten

10 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page